TARİH DEVİRLERİ(sümerliler-akatlar-babiller-elamlar-asurlar-mısı

--Tarih DEVIRleri—

İLKÇAĞ UYGARLIKLARI

SÜMERLİLER:

 1. Asya kökenli bir kavimdirler.Aşağı mezopotamyada örgütlenmişlerdir.
 2. Bölgenin ilk temsilcileridirler.Şehir devletleri biçimde örgütlenmişlerdir.Her bir şehir devletine site adı verilmiştir.
 3. Şehir devletlerinin başında Patesi adı verilen rahip krallar vardır.
 4. Kral olmasından dolayı monarşik,kralların aynı zaman da din adamı olmasından dolayı teokratik bir yönetim vardır.
 5. Şehir devletlerinin ortasında yer alan Ziggurat adı verilen tapınaklar vardı.
 6. Bölgede fazla taş bulunmadığı için yerleşim alanları kerpiçten yapılmış ve bu da bu alanların zamanla yol omasına neden olmuştur.
 7. Çok tanrılı dinlere inanmışlardır.
 8. Lagaş şehir devletinin başkanı Urgakina tarafından ilk yazılı kanunlar düzenlenmiştir.
 9. Sümerliler yazıyı ilk bulan uygarlık olarak kabul edilmektedirler.Tarih çağlarına ilk geçen uygarlıktırlar.

10.     Çivi yazısını ve ay yılı esaslı takvimi kullanmışlardır.

AKATLAR:

 1. Sami kökenli bir topluluktur.
 2. İlk baş Sümer sitelerinde işçi olarak çalışmışlar daha sonra Kral Sargon önderliğinde yukarı mezapotamyada İLK MERKEZİ KRALLIĞI kurmuşlardır.
 3. Sınırlarını korumak amaçlı İLK DÜZENLİ ORDUYU kurmuşlardır.
 4. Sümer kültürünü benimseyip,Ön Asya’ya yaymışlardır.

ELAMLAR:

 1. Sümer egemenlğine son vermişlerdir.
 2. Asya kökenlidir ve doğu mezapotamyada yaşamışlardır.
 3. İlk şehir devletleri biçiminde yaşamışlar daha sonra Elam Krallığı şeklinde örgütlenmişlerdir.
 4. Çivi yazısını kullanmışlardır.
 5. Asurlular egemenliklerine son vermiştir.

BABİLLER:

 1. I. Ve II. Olmak üzere iki tane babil devleti kurulmuştur.
 2. I.Babil devletinin en önemli hükümdarı Hamburabidir.Başkentleri Babildir. Hamburabi’nin önemli olmasının nedeni kısasa kısas yöntemini kullanmış olmasıdır. Hitiler tarafından ortadan kaldırılmıştır.
 3. II.Babil devletinin en önemli hükümdarı Nabukatnezardır.Başkent yine Babildir.Devlet perseler tarafından yıkılmıştır.

ASURLAR:

1.   Asya kökenli bir kavimdir.

2.   Yukarı mezopatamyada yaşamışlardır.Bulundukları ortam tarıma müsait olmadığı için hayvancılık ve ticaretle uğraşmışlardır.

3.   Zaman büyüyüp İMPARATORLUK haline geldiler.

4.   Kral yolunu kullanmışlardır.

5.   Çivi yazısını kullanıp ticaret yoluyla Anadolu’ya yaymışlardır.

6.   Mezapotamya’nın en set hukuk kurallarına sahiptirler.

MISIR UYGARLIĞI:

1.   Kuzey Afrika’da oluşmuş bir kültürdür.

2.   İlk baş nom adı verilen şehir devletleri halinde örgütlendiler.Daha sonra Menes tarafından birleştirilerek merkezi krallık haline geldiler.

3.   Mezapotamyadan farklı olarak çevresi doğal engellerle çevrili olduğu için göç ve istilaya uğramamış ve saf bir kültür oluşturmuşlardır.

4.   Başlarında rahip kral olan firavunlar bulunmaktadırlar.

5.   Nil nehri çevresinde oluşmuş bir uygarlıktır.

6.   Ölümden sonra yaşama inanılmıştır.Din adamları siyasi bir güce sahiptirler.

7.   Hiyeroglif adı verilen resim yazısını kullanmışlardır.

8.   Bu yazıyı daha sonra fenikeliler geliştirerek Fenike alfabesini oluşturmuşlar daha sonra yunan ve bizanslılar geliştirerek Latin alfabesi oluşmuştur.

9.   Yazıyı papirüs adı verilen kağıtlara yazmışlardır.

10.     Ölümden sonra yaşama inandıkları için firavunlara piramit adı verilen mezarlar yapmışlar ve onları mumyalamışlardır.

FENİKELİLER

 1. Sami kökenli bir kavimdir.
 2. Siyasi bir birlik kuramamışlardır.
 3. Bilinen ilk denizci millettir.
 4. Deniz ticareti yapmışlardır.
 5. Koloni kurmuşlar ve korumak amacıyla İyon ve Lidyalılarla yaptıkları savaşta yenilmişler ve kolonilerini yitirmişlerdir.
 6. Fenikeliler kolonilerini vatanın parçası olarak görmüyorlardı.
 7. Mısırdan aldıkları yazıyı geliştiripm Fenike Alfabesini oluşturmuşlardır.
 8. Çok tanrılı dine inanmışlardır.
 9. Evleri tek tanrılıdır.Ve yapılar taştan yapılmıştır.

İBRANİLER:

 1. Sami kökenli bir ırktır.Suriye ile mezopotamya arasında göçebe olarak yaşamışlardır.
 2. Daha sonra Filistin’e yerleşip krallık kurmuşlardır.
 3. Krallığın başına geçen Hz.Davud Kudüs şehrini kurarak başkent yapmıştır.
 4. Oğlu Hz.Süleyman döneminde ticaret sayesinde ülke zenginleşmiştir.
 5. Süleyman’ın ölümünden sonra devlet ikiye ayrıldı.Yuda ve İsrail olmak üzere.İsrail Asurlular tarafından bir süre sonra ortadan kalktı.Yuda’yı ise II.Babil devleti yıkmıştır.Bulundukları yerden Babil’e sürmüşlerdir.

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !